مفاهیم و مسائل سیستمهای قدرت

بررسی کتاب مفاهیم و مسائل سیستمهای قدرت نوشته: بهنام محمدی ایواتلو، عباس ربیعی

اشتباهات کتاب

از خوانندگان محترم کتاب درخواست می گردد در صورت برخورد با هر گونه اشکال احتمالی در کتاب با مولفان کتاب تماس بگیرند. لیست اشتباهات احتمالی در همین وبلاگ قرار داده خولاهد شد.


+ نوشته شده در  ساعت 13:21  توسط   | 

فهرست مطالب کتاب (فصل چهارم تا ششم)

4 پخش بار. 423

4‌.1‌ مقدمه.. 423

4‌.2‌ ماتريس‌هاي شبكه.. 423

4‌.2‌.1‌ ماتريس ادميتانس شبكه . 424

4‌.2‌.2‌ ماتریس امپدانس شبکه . 428

4‌.2‌.3‌ حذف شین و کاهش ابعاد شبکه. 432

4‌.3‌ ترمیم ماتریس امپدانس شین... 435

4‌.4‌ تشکیل مستقیم . 438

4‌.4‌.1‌ مدل‌سازي تپ‌چنجرها در . 438

4‌.5‌ حل معادلات جبري غيرخطي... 441

4‌.5‌.1‌ روش گوس-سايدل.. 441

4‌.5‌.2‌ روش نيوتن-رافسون.. 444

4‌.6‌ مسئله پخش بار. 448

4‌.6‌.1‌ معادلات پخش بار سيستم.. 449

4‌.6‌.2‌ حل معادلات پخش بار با روش گوس-سايدل.. 450

4‌.6‌.3‌ حل معادلات پخش بار با روش نيوتن-رافسون.. 456

4‌.6‌.4‌ حل معادلات پخش بار با روش مجزا . 465

4‌.6‌.5‌ حل معادلات پخش بار، با روش مجزاي سريع . 466

4‌.6‌.6‌ حل معادلات پخش بار با روش .. 468

4‌.7‌ پخش توان و تلفات در خطوط انتقال.. 471

4‌.8‌ مسائل حل شده فصل چهارم.. 474

4‌.9‌ تمرینات فصل چهارم. 493

4‌.10‌ پرسشهای چهار گزينه‌ای تأليفی فصل چهارم.. 499

4‌.11‌ پاسخ پرسشهای چهار گزينه‌ای تأليفی فصل چهارم.. 526

4‌.12‌ پرسشهای چهار گزينه‌ای طبقه بندی شده فصل چهارم.. 560

4‌.13‌ پاسخ پرسشهای چهار گزينه‌ای طبقهبندی شده فصل چهارم. 575

5 سيستمهاي توزيع. 593

5‌.1‌ مقدمه.. 593

5‌.2‌ انواع شبكه‌هاي توزيع.. 594

5‌.2‌.1‌ شبكه‌هاي باز (شعاعي). 594

5‌.2‌.2‌ شبكه‌هاي بسته. 596

5‌.3‌ انتخاب سطح مقطع هادي.. 597

5‌.3‌.1‌ انتخاب سطح مقطع هادي بر اساس جريان.. 597

5‌.3‌.2‌ انتخاب سطح مقطع با توجه به افت ولتاژ مجاز. 599

5‌.4‌ محاسبه افت ولتاژ در سيستم توزيع جريان مستقيم.. 599

5‌.4‌.1‌ سیستم از یک‌سو تغذیه شعاعی با بار متمرکز در انتهای خط... 600

5‌.4‌.2‌ سیستم از یک‌سو تغذیه شعاعی با انشعاب‌های مختلف در طول خط... 602

5‌.4‌.3‌ سیستم شعاعی با انشعاب‌های متعدد از یک نقطه. 604

5‌.4‌.4‌ شبکه از یک‌سو تغذیه با بار یکنواخت گسترده. 608

5‌.4‌.5‌ شبکه از یک‌سو تغذیه با بارهای مساوی در فواصل یکنواخت... 609

5‌.4‌.6‌ شبکه از دو سو تغذیه با بارهای متمرکز. 610

5‌.4‌.7‌ شبکه از دو سو تغذیه با بار با توزیع یکنواخت... 615

5‌.4‌.8‌ شبکه‌های حلقوی.. 616

5‌.5‌ شبکه‌های توزیع جریان متناوب... 619

5‌.5‌.1‌ شبکه توزیع جریان متناوب تک‌فاز. 619

5‌.5‌.2‌ شبکه توزیع جریان متناوب سه‌فاز. 624

5‌.6‌ بارهای گسترده با توزیع هندسی... 627

5‌.6‌.1‌ ناحیه مستطیل با چگالی بار یکنواخت... 628

5‌.6‌.2‌ ناحیه مثلثی با چگالی بار یکنواخت... 630

5.7 مسائل حل شده فصل پنجم.. 633

5‌.8 ‌تمرینات فصل پنجم.. 640

5‌.9‌ پرسشهای چهار گزینهای تألیفی فصل پنجم.. 646

5‌.10‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینهای تألیفی فصل پنجم.. 650

5‌.11‌ پرسشهای چهار گزینهای طبقه بندی شده فصل پنجم.. 653

5‌.12‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینهای طبقه بندی شده فصل پنجم.. 658

6 توزيع بهينه اقتصادي بار بين مولدها 663

6‌.1‌ مقدمه.. 663

6‌.2‌ تابع هزينه نيروگاه‌ها. 663

6‌.3‌ روش بهينه‌سازي لاگرانژ. 666

6‌.4‌ توزيع اقتصادي بار با صرف‌نظر از تلفات انتقال.. 670

6‌.4‌.1‌ بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي توليد.. 670

6‌.4‌.2‌ در نظر گرفتن محدوديت توليد نيروگاه‌ها 673

6‌.5‌ تابع هزينه معادل نيروگاه. 676

6‌.6‌ توزيع اقتصادي بار با در نظر گرفتن تلفات شبكه. 677

6‌.7‌ ماتريس تلفات شبكه.. 681

6‌.7‌.1‌ محاسبه ماتريس تلفات براي حالت‌هاي خاص.... 682

6‌.8‌ ضرايب جريمه سيستم دو باسه.. 685

6‌.9‌ محاسبه ضرايب جريمه در حالت كلي... 688

6‌.10‌ مسائل حل شده فصل ششم.. 691

6‌.11‌ تمرینات فصل ششم.. 700

6‌.12‌ پرسشهای چهار گزینهای تألیفی فصل ششم.. 705

6‌.13‌ پاسخ پرسشهای چهارگزینهای تألیفی فصل ششم.. 714

6‌.14‌ پرسشهای چهار گزینهای طبقهبندی شده فصل ششم.. 724

6‌.15‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینهای طبقهبندی شده فصل ششم.. 725

پیوست.. 727

مراجع

+ نوشته شده در  ساعت 12:36  توسط   | 

فهرست مطالب کتاب (فصل اول تا سوم)

فهرست مطالب

1 مفاهيم اساسي در سيستم‌هاي قدرت.. 13

1‌.1‌ مقدمه.. 13

1‌.2‌ فازور. 13

1‌.3‌ توان در مدارهاي  تك‌فاز. 19

1‌.4‌ اصلاح ضريب توان بار. 23

1‌.5‌ توان در سيستم‌هاي  سه‌فاز. 26

1‌.5‌.1‌ سيستم‌ سه‌فاز  متعادل.. 27

1‌.5‌.2‌ تبديل ستاره مثلث... 32

1‌.5‌.3‌ متعادل سازي بارهاي سهفاز نامتعادل.. 36

1‌.5‌.4‌ توان در مدارهای سه‌فاز. 49

1‌.6‌ جهت پخش توان و علامت توان‌ها. 52

1‌.7‌ دیاگرام تک خطی و نمایش امپدانسی سیستم قدرت... 58

1‌.8‌ سیستم نسبت به واحد (پریونیت). 61

1‌.8‌.1‌ مقادیر نسبت به واحد (پریونیت) در سیستم‌های تک‌فاز. 62

1‌.8‌.2‌ مقادیر نسبت به واحد در سیستم‌های سه‌فاز. 68

1‌.8‌.3‌ تغییر مبنای مقادیر نسبت به واحد.. 71

1‌.8‌.4‌ مدار معادل پریونیت شده ترانسفورماتور سه‌سیم‌پیچه. 72

1‌.8‌.5‌ ترانسفورماتورهاي تنظيم.. 81

1‌.9‌ مدلهاي استاتيكي بار. 88

1‌.10‌ مسائل حل شده فصل اول.. 93

1‌.11‌ تمرینات فصل اول.. 100

1‌.12‌ پرسشهای چهار گزینه‌ای تألیفی فصل اول.. 107

1‌.13‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینه‌ای تألیفی فصل اول.. 116

1‌.14‌ پرسشهای چهار گزینهای طبقه بندی شده فصل اول.. 128

1‌.15‌ پاسخ پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه بندی شده فصل اول.. 140

2 پارامترهای خطوط انتقال. 153

1.2 مقدمه. 153

2‌.2‌ مقاومت الکتریکی خطوط انتقال.. 153

2‌.2‌.1‌ مقاومت  خط انتقال.. 154

2‌.2‌.2‌ مقاومت  خط انتقال.. 155

2‌.3‌ هدایت الکتریکی خطوط انتقال.. 158

2‌.4‌ اندوکتانس خطوط انتقال.. 158

2‌.4‌.1‌ اندوکتانس یک هادی استوانه‌ای توپر. 158

2‌.4‌.2‌ اندوکتانس خط تک‌فاز دو سیمه. 162

2‌.4‌.3‌ اندوکتانس خط انتقال سه‌فاز. 169

2‌.4‌.4‌ القای ولتاژ در خطوط مجاور خطوط انتقال.. 184

2‌.5‌ ظرفیت خازنی خطوط انتقال.. 187

2‌.5‌.1‌ میدان و پتانسیل الکتریکی در هادی استوانه‌ای توپر. 187

2‌.5‌.2‌ ظرفیت خازنی خط تک‌فاز. 189

2‌.5‌.3‌ ظرفیت خازنی خط انتقال سه‌فاز. 191

2.5.4 ظرفیت خازنی خط انتقال سه‌فازه دو مداره. 194

2‌.5‌.5‌ جریان شارژ خازنی خط... 195

2‌.5‌.6‌ ظرفیت خازنی با در نظر گرفتن اثر زمین.. 197

2‌.6‌ مسائل حل شده فصل دوم.. 202

2‌.7‌ تمرینات فصل دوم.. 207

2‌.8‌ پرسشهاي چهار گزینهاي تألیفی فصل دوم.. 212

2‌.9‌ پاسخ پرسشهاي چهار گزینهاي تألیفی فصل دوم.. 226

2‌.10‌ پرسشهاي چهار گزینهاي طبقه بندی شده فصل دوم.. 245

2‌.11‌ پاسخ پرسشهاي چهار گزینهاي طبقه بندی شده فصل دوم.. 255

3 نمايش دوقطبي و عملكرد خطوط انتقال. 265

3‌.1‌ مقدمه.. 265

3‌.2‌ نمايش دوقطبی خط انتقال.. 266

3‌.2‌.1‌ اتصال متوالي دوقطبی‌ها 267

3‌.2‌.2‌ اتصال موازي دوقطبی‌ها 269

3‌.2‌.3 پارامترهاي  براي دوقطبی‌هاي متداول.. 270

3‌.3‌ مدل خط كوتاه. 272

3‌.3‌.1‌ تنظيم ولتاژ خط... 273

3‌.3‌.2‌ تلفات و بازده خط انتقال.. 274

3‌.3‌.3‌ انتقال توان مختلط و دياگرام دايره‌اي.. 277

3‌.3‌.4‌ محاسبه ولتاژ بار. 279

3‌.4‌ خط انتقال متوسط... 280

3‌.4‌.1‌ مدار  نامي خط متوسط... 281

3‌.4‌.2‌ مدل  نامي خط متوسط... 282

3‌.4‌.3‌ اثر فرانتي... 282

3‌.5‌ مدل خط بلند.. 284

3‌.5‌.1‌ مدار  معادل خط بلند.. 289

3‌.5‌.2‌ شكل موج‌هاي ولتاژ و جريان.. 290

3‌.5‌.3‌ خط بدون تلف... 291

3‌.5‌.4‌ بارگذاري امپدانس موجي... 293

3‌.6‌ پخش توان مختلط در خطوط انتقال.. 295

3‌.7‌ مسايل مربوط به بهره‌برداري از خطوط انتقال.. 297

3‌.7‌.1‌ بهره‌برداري با  ثابت... 297

3‌.7‌.2‌ بهره‌برداري با  ثابت... 298

3‌.7‌.3‌ بهره‌برداري با  و   ثابت... 299

3‌.8‌ جبران‌سازي خطوط انتقال.. 300

3‌.8‌.1‌ جبران‌سازي موازي خازني... 300

3‌.8‌.2‌ جبران‌سازي موازي با راكتور. 303

3‌.8‌.3‌ جبران‌سازي سري خازني... 307

3‌.9‌ قابليت انتقال توان.. 309

3‌.10‌ طراحي خط انتقال.. 311

3‌.11‌ امواج سيار در خطوط انتقال.. 312

3‌.11‌.1‌ دياگرام نردباني... 314

3‌.12‌ مسائل حل شده فصل سوم.. 318

3‌.13‌ تمرینات فصل سوم.. 338

3‌.14‌ پرسشهای چهار گزینهای تألیفی فصل سوم.. 344

3‌.15‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینهای تألیفی فصل سوم. 361

3‌.16‌ پرسشهای چهار گزینهای طبقه بندی شده فصل سوم. 384

3‌.17‌ پاسخ پرسشهای چهار گزینهای طبقه بندی شده فصل سوم.. 402

4

+ نوشته شده در  ساعت 12:35  توسط   | 

مقدمه کتاب

800x600

هوالمحبوب

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به ما عنایت فرمود تا با تدوین این کتاب گامی هر چند کوچک در راستای کمک به دانشجویان عزیز میهن اسلامیمان برداریم.

درس بررسی سیستمهای قدرت 1 یکی از دروس اصلی مهندسی برق می باشد و دانشجویان تمام گرایشهای این رشته موظف به گذراندن این درس می باشند. منابع مختلفی برای این درس تالیف و ترجمه شده است ولی بیشتر آنها  منطبق بر سرفصلهای پیش بینی شده برای این درس در کشور ما نیستند. طبق مصوبه شورایعالی برنامه ریزی سرفصلهای تعیین شده برای این درس به شرح زیر است:

مقدمه و آشنایی با سیستمهای قدرت و مسایل مربوط به آن

پارامترهای خطوط

نمودار تک خطی سیستمهای قدرت

مقادیر نسبت به واحد P. U.

پخش توان الکتریکی

پخش اقتصادی توان الکتریکی

توزیع انرژی الکتریکی

 در این کتاب سعی شده است با توجه به سرفصلهای تعیین شده، مفاهیم مربوط به درس بررسی سیستمهای قدرت 1 به زبانی ساده بیان شود و  برای فهم بیشتر تعداد زیادی مساله تشریحی آورده شده است. با توجه به اینکه این درس یکی از منابع مورد آزمون در کنکور کارشناسی ارشد می باشد به سئوالات چهار گزینه ای نیز توجه خاصی شده است. برای یادگیری بهتر و اثر بخشی بیشتر، انتظاری که از دانشجویان می رود این است که این سئوالات را حل کرده و با جوابهای ارائه شده مقایسه نمایند.  لازم به ذکر است که تعدادی از تستهای طراحی شده، در کنکورهای آزمایشی موسئسات آموزشی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است.

 

بر خود لازم میدانیم که از آقای مهندس مسعود آسیابی تشکر ویژه ای داشته باشیم که با تلاش بسیار زیاد خود کمک فراوانی به نمونه خوانی، صفحه آرایی و طراحی شکلهای کتاب نموده اند. از آقای مهندس محسن هدایتی که با دقت زیاد کار ویراستاری کتاب را انجام داده و تمام مسایل کتاب را مجددا حل کرده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم. همچنین از آقایان  مجید حسین پور و مختار بزرگ که هرکدام نظرات تکمیلی خود را در مورد یکی از فصلهای کتاب در اختیارمان گذاشتند ممنون هستیم. از آقای بهزاد اسماعیل زاده که نظرات خود را درباره تعدادی ازتستهای تالیفی در اختیارمان قرار دادند تقدیر می‌کنیم.

از آقایان اسلام عباداله نژاد و عزیز تُرسه که کارهای مربوط به چاپ و نشر این کتاب را برعهده دارند تشکر می‌نماییم.

گرچه تمام تلاش مولفین بر این بوده است که این مجموعه با کمترین نقص ممکن ارائه گردد، لیکن این اثری عاری از سهو و خطا نیست. لذا از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی صمیمانه تقاضامندیم که انتقادات، پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را از طریق آدرسهای ایمیل با ما درمیان بگذارند تا انشاءا... در ویرایشهای بعدی مد نظر قرار گیرد.

 با آرزوی توفیق روزافزون برای همه شما عزیزان و سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیز اسلامی­مان

                                                                  محمدي ايواتلو ربيعي

 (mohammadi@ieee.org  يا ivatloo@ee.sharif.edu)

(abbasrabiee@yahoo.com  يا a_rabiee@ee.sharif.ed
+ نوشته شده در  ساعت 22:31  توسط   | 

معرفی کتاب

در این وبلاگ کتاب مفاهیم و مسائل سیستمهای قدرت معرفی شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این کتاب در سال 1389 چاپ شده است و اطلاعات شناسنامه آن بصورت زیر است.

نام كتاب: مفاهيم و مسائل سيستم‌هاي قدرت

مؤلفين: مهندس بهنام محمدي‌ايواتلو، مهندس عباس ربيعي

ويراستار: مهندس محسن هدايتي، مهندس مسعود آسیابی

ناشر: آهنگ

صفحه‌آرايي: مهندس مسعود آسيابي

نوبت و تاريخ چاپ: اول، پاييز 1389

تيراژ: 1500                                            

قيمت: 12500 ريال

شابك: 978-964-5535-52-8

 

 برای تهیه کتاب می توانید با مرکز پخش آن تماس بگیرید:


پخش آذریان

تهران ضلع جنوبي‌شرقي ميدان انقلاب نمايشگاه کتاب گاج- کتابسراي عبادي تلفن: 66978680   همراه: 09125969986
+ نوشته شده در  ساعت 22:29  توسط   |